Սույն Օգտատիրոջ համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) կնքման պահ է համարվում Vender.am հարթակի (այսուհետ՝ Հարթակ) հետ օգտատերերի ցանկացած փոխգործակցության պահ: Հարթակի օգտատերերը (այսուհետ՝ Օգտատեր) սույնով հաստատում են իրենց համաձայնությունը Համաձայնագրի բոլոր պայմաններին:

 

Հարթակի աշխատանքի սկզբունքները

Հարթակի նպատակն է գնորդներին տրամադրել տեղեկություններ ընկերությունների կողմից առաջարկվող (արտադրվող կամ ներմուծվող) ապրանքների մասին: Ապրանքների մասին տեղեկությունները պարունակում են գինը, նկարագրությունը, կատեգորիան, նկարները և այլն: Հարթակում ներկայացված են նաև տեղեկություններ ապրանքներն առաջարկող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի մասին, ներառյալ կոնտակտային տվյալներ:

Հարթակը հնարավորություն է տալիս արտադրողներին և գնորդներին գտնել միմյանց առանց միջնորդների՝ նվազեցնելով ծախսերը և գործելով փոխշահավետ պայմաններով:

Հարթակի նպատակն է ոչ միայն բաց հարթակ տրամադրել արտադրողների և նրանց հնարավոր պատվիրատուների միջև անմիջական փոխշահավետ համագործակցության համար, այլև հնարավորություն տալ պահպանելու և ընդլայնելու հայկական արտադրության ապրանքների վաճառքի շուկան նվազագույն ծախսերով:

Հարթակը Հայաստանում սեփական արտադրություն ծավալող ցանկացած ընկերության և անհատ ձեռնարկատիրոջը հնարավորություն է տալիս ակտիվ գովազդային քաղաքականություն վարել համացանցում, Հարթակում ստեղծել սեփական էջը (ընկերության էջ, ընկերության կողմից առաջարկվող ապրանքների էջեր), ստանալ և մշակել Հարթակի այլ օգտատերերից ստացվող հարցումները, այդ թվում առաջարկվող ապրանքների գնման հետ կապված:

Հարթակի օգտատերերի համար, որոնք հետաքրքրված են ապրանքների ձեռքբերմամբ (Գնորդներ), ստեղծվել է հարթակ իրենց հետաքրքրող ապրանքների ընտրության և գնման համար. ապրանքային կատալոգ կատեգորիաներով:


Օգտատիրոջ պարտավորությունները

Օգտատերը պարտավորվում է ինքնուրույն կամ երրորդ անձանց ներգրավմամբ չօգտագործել հարթակի ծառայությունների և/կամ հնարավորությունների տրամադրումը այն նպատակների համար, որոնք կարող են որակվել որպես մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ  երրորդ անձանց իրավունքների խախտում, անբարեխիղճ մրցակցություն կամ օրենքի այլ խախտում: Օգտատերը նաև պարտավորվում է չկատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք ազդում են Հարթակի բնականոն գործունեության վրա:

Հարթակում գրանցվելու դեպքում Օգտատերը պարտավոր է տրամադրել իր մասին հավաստի, ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկություն գրանցման էջում և հարթակի «Անձնական էջ» բաժնում առաջադրված հարցերի վերաբերյալ և թարմացված պահպանել այդ տեղեկությունները: Կեղծ տեղեկությունների տրամադրման դեպքում Հարթակի ադմինիստրացիան (այսուհետ՝ Կատարող) իրավունք ունի կասեցնել կամ չեղարկել Օգտատիրոջ գրանցումը և դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը:


Բովանդակության սահմանափակումներ

Հարթակում տեղեկության հրապարակումը պետք է կատարվի Հարթակում տեղեկության հրապարակման կանոններին համապատասխան, որի ընթացիկ տարբերակը միշտ հասանելի է համացանցային հետևյալ հասցեում՝ https://vender.am/publication-rules/:

Կատարողը չի իրականացնում Օգտատիրոջ հրապարակած տեղեկության պարտադիր ստուգում:

Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում այն ​​սխալների, անճշտությունների կամ բացթողումների համար, որոնք թույլ են տրվել Ընկերությունների (մատակարարների) կողմից գրանցման կամ տեղեկության հրապարակման ժամանակ, ինչպես նաև մատակարարների և գնորդների՝ դրա հետ կապված ցանկացած նյութական կամ ոչ նյութական վնասի համար: 

Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում Հարթակում տեղադրված տեղեկության՝ երրորդ անձանց կողմից օգտագործման համար (ինչպես օրինաչափ, այնպես էլ ոչ օրինաչափ), ներառյալ՝ դրանց վերարտադրումը և տարածումը, որն իրականացվել է ինչպես Հարթակի շրջանակում, այնպես էլ այլ հնարավոր եղանակներով:

Հարթակում տեղադրված ողջ տեղեկությունը համարվում է այն տեղադրած Օգտատերերի սեփականությունը, քանի դեռ հակառակը համարելու հիմք չկա: Հարթակի օգտատերերն այլ Օգտատերերի կողմից հրապարակված տեղեկության օգտագործման որևէ իրավունք չեն ստանում և լիարժեք պատասխանատվություն են կրում տեղեկության սեփականատիրոջ առաջ դրա անօրինական օգտագործման համար:


Երրորդ անձանց կայքեր և բովանդակություն

Հարթակը կարող է պարունակել հղումներ դեպի համացանցի այլ կայքեր (երրորդ անձանց կայքեր): Նշված երրորդ անձանց և նրանց բովանդակության համապատասխանությունը որոշակի պահանջներին (հավաստիություն, ամբողջականություն, օրինականություն և այլն) Կատարողի կողմից չեն ստուգվում: 

Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերում տեղ գտած որևէ տեղեկության, նյութերի համար, որոնց Օգտատերը հասանելիություն է ստանում Հարթակն օգտագործելիս, այդ թվում՝ երրորդ անձանց կայքերում արտահայտված կարծիքների կամ պնդումների, գովազդի և այլնի, ինչպես նաև այդպիսի կայքերի կամ բովանդակության հասանելիության և Օգտատիրոջ կողմից դրանց օգտագործման հետևանքների համար:


Պատասխանատվության սահմանափակում

Հարթակում ծառայությունները մատուցվում են այնպես, «ինչպես կան»: Կատարողը չի երաշխավորում Օգտատիրոջ անձնական էջի, Օգտատիրոջ կայքի և նրա կողմից հարթակում մուտքագրված տեղեկության պահպանվածությունը: Գնորդներին չի երաշխավորվում Ընկերությունների (մատակարարների) կողմից տրամադրված տեղեկության արդիականությունն ու ամբողջականությունը:

Կատարողը չի ստուգում Ընկերությունների (մատակարարների) հրապարակած տեղեկությունը, որևէ պատասխանատվություն չի կրում այդ տեղեկության՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխանության համար: Այդ պարտավորություններն ու պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրում են նման տեղեկություն հրապարակած Ընկերությունները (մատակարարները):

Կատարողը չի ստուգում Ընկերությունների կողմից տեղադրված որևէ տեղեկության նկատմամբ արտոնագրային բոլոր իրավունքների տիրապետումը և պատասխանատվություն չի կրում Ընկերությունների կամ Oգտատերերի կողմից արտոնագրերի, ապրանքային նշանների, ֆիրմային անվանումների և մտավոր սեփականության այլ օբյեկտների օգտագործման պայմանների խախտման համար: Երրորդ անձանց կողմից նման խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում այն ​​անձինք, որոնց իրավունքները խախտվում են հարթակում տեղեկության չարտոնված հրապարակման հետևանքով, կարող են պաշտոնական բողոք ներկայացնել, որի հիման վրա Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի արգելափակել հասանելիությունը վիճելի տեղեկությանը։

Կատարողը ոչ մի դեպքում չի կարող պատասխանատվություն կրել Ընկերությունների կամ Օգտատերերի կողմից հարթակում ցանկացած տեղեկության չարտոնված հրապարակումից իրավունք կրողներին և (կամ) նրանց ներկայացուցիչներին պատճառված վնասի համար:


Որակավորված համաձայնություն

Օգտատերը սույնով հաստատում է, որ լիարժեք ըմբռնում և համաձայնվում է այս Համաձայնագրի բոլոր դրույթներին, ինչպես նաև նրան, որ.

  • Կատարողը կգործադրի բոլոր ջանքերը Հարթակի աշխատանքում առաջացած խափանումներն ու սխալները հնարավորինս արագ վերացնելու համար: Միաժամանակ՝
  • Կատարողը չի երաշխավորում սխալների և խափանումների բացակայությունը, ներառյալ՝ ծրագրային ապահովման հետ կապված: Կատարողը չի երաշխավորում, որ ծառայությունները կհամապատասխանեն Օգտատիրոջ պահանջներին, կտրամադրվեն շարունակաբար և առանց սխալների:
  • Կատարողը չի երաշխավորում, որ Հարթակի միջոցով գնված կամ ստացված ապրանքների, ծառայությունների կամ տեղեկության որակը կհամապատասխանի Օգտատիրոջ ակնկալիքներին և/կամ պահանջներին:
  • Կատարողը չի երաշխավորում, որ Հարթակի միջոցով պատվիրված ապրանքները կամ տեղեկությունները Օգտատերերին կտրամադրվեն նրանց ակնկալիքներին համապատասխան:
  • Հարթակից ցանկացած տեղեկություն կամ նյութ ներբեռնելը, դիտելը կամ օգտագործելը ձեր սեփական ռիսկով է: Օգտատերը լիովին պատասխանատու է Հարթակի հետ փոխգործակցության հետևանքով տեղեկության կորստի կամ իր համակարգչին/հեռախոսին/պլանշետին պատճառված վնասի համար:


Լրացուցիչ տեղեկություններ

Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել առանց որևէ հատուկ ծանուցման. Համաձայնագրի նոր տարբերակն ուժի մեջ է մտնում համացանցում սույն կետում նշված հասցեում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Համաձայնագրի նոր տարբերակով: Համաձայնագրի ընթացիկ տարբերակը միշտ հետևյալ էջում է՝ https://vender.am/terms-of-use/:

Եթե ​​այս կամ այն ​​պատճառով սույն Համաձայնագրի մեկ կամ մի քանի դրույթներ ճանաչվեն անվավեր կամ իրավաբանական ուժ չունեցող, դա չի ազդի Համաձայնագրի մնացած դրույթների վավերականության կամ կիրառելիության վրա:

Բացի սույն Համաձայնագրից՝ Ծառայությունների մատուցման կանոնները սահմանվում են հետևյալ փաստաթղթերով՝

 

 

«Դիմարկ» ՍՊԸ

[email protected]

2024-01-08

Մուտք

Գրանցվել

Վերականգնել գաղտնաբառը

Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր մուտքանունը կամ էլ. փոստի հասցեն, ձեր էլ. փոստին կստանաք նոր գաղտնաբառ ստեղծելու հղում: